Orebic - Perna
Array
Array hPa Hun.:%
km/h
Wind:
Kontakt
+385 98 930 3592

+421 904 310 237
Polish
Slovak
Skype Me™!

Reservation

Format: 17.04. 2024
Format: 17.04. 2024

Všeobecné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

2. Obsah ponuky

3  Rezervácie a platby

4. Pobytová taxa

5. Cena služieb

 

7. Povinnosti pre CROTAP

8. Povinnosti cetujúceho

9. Dynamika platenia za rezerváciu

10.Právo cestujúceho na zmeny a zrušenie rezervácie

11.Cestovné poistenie

12.Batožina

13.Právo na zmeny a zrušenie

14.Riešenie sťažností

15.Ochrana osobných údajov

16.Poznámka

17.Príslušnosť súdu

 

1.Všeobecné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné podmienky a pokyny o cestovaní sú súčasťou zmluvy alebo vouchera za služby, ktoré sú uzatvorené medzi CROTAP, Perna 9, Orebić,Hrvatska(ďalej v texte: Crotap) a osoby, ktorá dohodla cestovanie (ďalej v texte: cestujúci).
Všetky údaje a podmienky v programe a týchto Všeobecných podmienkach zaväzuju Crotap  a cestujúceho ak nie je zmluvou stanovené inak.

 

 

2.Obsah ponuky

Crotap zabezpečuje služby podľa informácií zverejnených a platných v deň potvrdenia rezervácie a podľa opisu a termínu v súlade s potvrdenou rezerváciou, okrem prípadu vyššej sily: choroba alebo smrť poskytovateľa služieb alebo jeho najbližších príbuzných, mimoriadne okolnosti, ktoré nie je možné predvídať alebo odstrániť, ako sú: elementárna nepohoda (zemetrasenia, záplavy, požiary, suchá), vojny, štrajky, teroristické akcie a ohraničenia vyhlásené zo strany štátu (mobilizácia, zákaz vycestovania zo štátu).

2.1Organizácia a realizácia služieb, športových podujatí a windsurfingu

Crotap si vyhradzuje právo zmeniť čas a program služieb s ohľadom na poveternostné a meteorologické podmienky.

Každý účastník služieb, windsurfingu a športových podujatí sa účastní  dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.

 

 

3.Rezervácie a platby

Žiadosti o rezerváciu sa prijímajú elektronickou cestou, písomne alebo osobne.
Pri uskutočnení rezervácie cestujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Všeobecnými podmienkami poskytovania služieb, ktoré si predtým dôkladne preštudoval a súhlasí s nimi v celkovom rozsahu. Týmto spôsobom všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach sa stávajú právnym záväzkom tak pre cestujúceho ako aj pre Crotap.
Crotap dá osobe, ktorá dohodla cestovanie zodpovedajúci reklamný materiál alebo program v tlačenom alebo elektronickom formáte.

Pri rezervácii je cestujúci povinný poskytnúť všetky údaje, ktoré požaduje proces rezervácie. Pri rezervácii služieb je potrebné zaplatiť zálohu v závislosti od vybraného modelu platenia a zvyšok sumy zaplatiť najneskôr v deň začatia využívania služieb, ak nie je v podmienkach uvedené inak a s ktorými je cestujúci oboznámený pri potvrdení rezervácie. Všetky bankové poplatky a možné náklady s tým spojené znáša cestujúci.

 

 

4.Pobytová taxa

 

Podľa Zákona o pobytovom poplatku Chorvátskej republiky je cestujúci povinný zaplatiť pobytový poplatok zároveň so zaplatením služieb ubytovania. Výška pobytového poplatku je predpísaná zákonom o pobytovom poplatku Chorvátskej republiky. Mladí vo veku od 12 do 18 rokov majú zľavu 50% na túto sumu a deti mladšie ako 12 rokov pobytovú taxu neplatia. Konečná suma pobytovej taxy závisí od destinácie v Chorvátskej republike a termínu pobytu, a platí sa podľa týchto Všeobecných podmienok zároveň so zaplatením celkovej sumy za turistické služby.

 

 

5.Cena služieb

Ceny služieb sú vyjadrené v EURách. Crotap si vyhradzuje právo zmeny zverejnených cien. Cestujúcim, ktorí zaplatili zálohu za konkrétnu rezerváciu, Crotap garantuje cenu ubytovania uvedenú v kalkulácii, na základe ktorej zaplatili zálohu. Ak sa zmena stane pred zaplatením zálohy, Crotap sa zaväzuje oboznámiť cestujúceho o zmene ceny.

Cestujúci má právo zrušiť rezerváciu ak by zvýšenie ceny po kúpení zájazdu bolo väčšie ako 10%. V tomto prípade má právo na vrátenie zaplatenej sumy bez práva na náhradu škody.

 

POZNÁMKY K UVEDENÝM ÚDAJOM

Informácie o ubytovacích jednotkách, ktoré sú uvedené na

www.crotap.com môžu obsahovať náhodné, gramatické a typografické chyby. Zmeny, doplnenie a opravy sa vykonávajú priebežne a crotap.com nezodpovedá za priame, nepriame, trestné, sprievodné, špeciálne alebo akékoľvek druhé škody, spôsobené používaním údajov s www.crotap.com na ľubovolný účel.

ŠPECIÁLNE PRIPOMIENKY

 

1. Služby a aktivity

Niektoré služby a aktivity v samotnej ubytovacej jednotke, ako aj dodatočné vybavenie v okolí ubytovacej jednotky, môžu byť k dispozícii len počas určitého obdobia v roku (napr. disco klub je otvorený len v letných mesiacoch) a Crotap to nemôže ovplyvniť.

2. Číselné hodnoty

Všetky číselné hodnoty (povrch, vzdialenosť,...) sú uvedené z toleranciou +/- 20%


3. Poznámky k službám (alebo vybaveniu)

a.Na žiadosť
Uvedená službu je potrebné uviesť (žiadať) pri poslaní žiadosti o rezerváciu a spolu s odpoveďou na žiadosť vám oznámime, či je možné ju realizovať vo vybranom termíne (napr. detská postieľka).

 

 

7.Povinnosti Crotap

 Povinnosť Crotap je starať sa o uskutočnenie služieb ako aj výber poskytovateľov služieb, rovnako starostlivosť o práva a záujmy cestujúceho, v súlade s dobrými obyčajmi v cestovnom ruchu. Crotap vykonáva všetky uvedené povinnosti v celosti a opísaným spôsobom, okrem prípadov nepredvídateľných okolností. (bod 2.), kedy postupuje podľa pokynov uvedených v bode 14.

 

 

8.Povinnosti cestujúceho

Cestujúci je povinný:

·   vlastniť platné cestovné dokumenty,

·   dodržiavať colné a devízové predpisy Chorvátskej republiky

·   dodržiavať devízové a colné predpisy ako aj zákony a zákonné predpisy Chorvátskej republiky a štátov, cez ktoré sa prechádza a kde sa zdržuje počas pobytu

·   v prípade, že nie je možné pokračovať v ceste kvôli porušeniu  predpisov zo strany cestujúceho, všetky vzniknuté náklady pokrýva osoba, ktorá porušila predpisy

·   dodržiavať domový poriadok v ubytovacích zariadeniach a spolupracovať s poskytovateľmi služieb s dobrou vôľou

·    pri príchode na miesto dovolenky odovzdať poskytovateľovi služieb dokument o platenej službe ( voucher, ktorý Vám prišiel e-mailom)

 

V prípadoch nedodržania týchto povinností je cestujúci zodpovedný za vzniknutú škodu. Potvrdením rezervácie sa cestujúci zaväzuje, že v prípade ak spôsobí akúkoľvek škodu, poskytovateľovi služieb na mieste zaplatí celú spôsobenú škodu.

 

9.Dynamika platenia za rezerváciu

 

1.        

a. 30% z ceny objednaného služieb po potvrdení rezervácie

b. zostatok ceny (70%) objednaného  služieb minimálne v deň začiatku využívania služieb po príchode cestujúceho na miesto dovolenky

Tento model platby je možné využiť v prípade, že potvrdenie rezervácie je minimálne 30 dní pred termínom, na ktorý je rezervované ubytovanie alebo služba.

 

2.        

a. 50% ceny objednanu službu po potvrdení rezervácie

b. zostatok ceny (50%) služieb objednanu službu v deň začiatku využívania služieb po príchode cestujúceho na miesto dovolenky

 

3.

100% ceny objednaného ubytovania alebo služieb po potvrdení rezervácie

 

 

10.Právo cestujúceho na zmeny a zrušenie rezervácie

 

V prípade, že chce cestujúci zmeniť alebo zrušiť rezerváciu uskutočnenú na jeho žiadosť, je povinný poslať túto zmenu/zrušenie písomne (e-mailom). Pod zmenou sa rozumie zmena počtu osôb alebo mien osôb, ktoré využívajú kursy windsurfingu alebo zmena dátumu začiatku a/alebo konca využívania služieb najneskôr 30 dní pred začiatkom využívania služieb. Prvá zmena rezervácie, ak je možná bez dodatočných nákladov bude vykonaná bezplatne. Za každú ďalšiu zmenu rezervácie sa účtuje poplatok 15 EUR za každú zmenu. V prípade, že zmena rezervácie nie je možná a cestujúci kvôli tomu zruší potvrdenú rezerváciu platia dole uvedené podmienky ako pri zrušení rezervácie.
Zmena ubytovacej jednotky a každá ďalšia zmena 30 a menej dní pred začiatkom rezervácie a počas jej trvania sa považuje za zrušenie rezervácie.

V prípade zrušenia fixne potvrdenej rezervácie, dátum prijatia písomného zrušenia počas pracovného času Crotap je základom na vypočítanie stornovacích poplatkov. V prípade, že písomné zrušenie rezervácie je odoslané mimo pracovného času, za dátum zrušenia rezervácie sa považuje nasledujúci pracovný deň. Stornovacie poplatky sa vypočítavajú nasledovne:

·         za zrušenie rezervácie do 30 dní pred začiatkom plynutia služieb sa účtuje 30% z celkovej sumy rezervácie, a minimálne 15 Eur pri rezerváciách s hodnotou nižšou ako 50 EUR

 

·         za zrušenie rezervácie od 29 do 7 dní pred začiatkom plynutia služieb sa účtuje 60 % z celkovej sumy ceny rezervácie

 

·         za zrušenie rezervácie od 6 do 0 dní pred začiatkom plynutia služieb sa účtuje 100 % z celkovej sumy ceny rezervácie

 

·         pri zrušení po odchode alebo v prípade ak cestujúci nepríde do rezervovaného ubytovania sa účtuje 100% z celkovej ceny

Za každé zrušenie rezervácie sa účtujú manipulatívne storno poplatky vo výške 25 EUR.

Ak cestujúci musí zmeniť rezerváciu v období menej ako 7 dní pred začiatkom plynutia služieb , Crotap mu ponúka možnosť nájsť nového cestujúceho, ak je to možné (v závislosti od konečného poskytovateľa služieb). V takomto prípade Crotap účtuje len skutočné náklady spojené so zmenou cestujúceho. Nový náhradný klient  preberá povinnosti rezervácie a týchto Všeobecných podmienok.

Ak cestujúci do rezervovaného ubytovania nepríde do polnoci v deň začiatku služieb a neoznámil túto skutočnosť Crotap alebo poskytovateľovi služieb, rezervácia sa považuje za zrušenú a náklady zrušenia sa účtujú podľa hore uvedených podmienok. Ak sú skutočne vzniknuté náklady zrušenia väčšie ako hore uvedené náklady Crotap si ponecháva právo zaúčtovať si skutočné náklady.

Crotap nenahradzuje cestujúcemu náklady vzniknuté z vybavením cestovných dokladov.

 

 

11.Cestovné poistenie

Cena rezervácie nezahrňuje „balík“ cestovného poistenia: poistenie od rizika nešťastia alebo choroby na ceste, poistenie poškodenia alebo straty batožiny ako aj dobrovoľné zdravotné poistenie.
Potvrdením rezervácie cestujúci vybral model platby a zároveň pri dokončení procesu potvrdenia rezervácie potvrdzuje súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami.
V prípade, že má cestujúci záujem o niektoré z uvedených poistení, môže ich uzatvoriť priamo v niektorej z poisťovní. Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali podmienky poistenia pred uzatvorením poistenia.

 

 

12.Batožina

Cestujúci je povinní dávať si pozor na osobné veci , ktoré si priniesol a je povinný si ich pri každom jeho opustení zobrať so sebou. Crotap nezodpovedá za poškodenú, zničenú alebo stratenú batožinu, ako ani za ukradnutie batožiny alebo drahocenností v ubytovacom objekte (odporúča sa nájom trezoru ak je to možné alebo zaplatenie balíka cestovného poistenia, kde je batožina poistená). Stratená batožina alebo jej ukradnutie je potrebné prihlásiť poskytovateľovi služieb ubytovania a príslušnej policajnej stanici.

 

 

13.Právo Crotap na zmeny a zrušenie

Crotap si ponecháva právo zmeny rezervácie ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať, vyhnúť sa im alebo ich odstrániť (pozri bod 2.). Rezervovani kurz je možné zameniť len pri predchádzajúcom oznámení cestujúcemu.

Cestujúci v prípade zrušenia rezervácie zo strany Crotap nemá právo žiadať o náhradu škody, Crotap je povinná vyplatiť len sumu rezervácie zaplatenú na účet Crotap.


 

 

14.Riešenie sťažností

Ak sú služby z ponuky nekvalitne poskytnuté, cestujúci môže žiadať o pomerné odškodnenie a to sťažnosťou ústnou cestou. Každý cestujúci má právo na sťažovanie sa pri neposkytnutí zaplatenie služby. Každý cestujúci – nositeľ rezervácie sťažnosť podáva samostatne.

Cestujúci je povinný hneď v deň príchodu k poskytovateľovi služieb ( vlasníka windsurfingovej školy) reklamovať nezodpovedajúcu službu a o tom zástupcu Crotap oboznámiť na telefónne číslo +385 98 93035892 v krajnom prípade emailom na info@crotap.com .
Cestujúci je povinný spolupracovať s poskytovateľom služieb a s Crotap s dobrým úmyslom aby odstránili príčiny sťažnosti. Ak cestujúci neprijme na mieste ponúkané riešenie sťažnosti, ktoré zodpovedá platenej službe,Crotap nie je povinná zobrať do úvahy dodatočnú sťažnosť.

Ak sa ani po intervencii na mieste problém nevyrieši, najneskôr do 8 dní po návrate z dovolenky, je cestujúci povinný poslať písomnú sťažnosť spolu so súvisiacimi dokumentmi a fotografiami, ktoré dokazujú dôvod na sťažnosť  e-mailom na info@crotap.com . Crotap zoberie do úvahy iba sťažnosti prijaté do 8 dní po skončení rezervácie. Kým trvá reklamačný proces spolu najviac 14 dní alebo 28 dní po namietaní, sa cestujúci bez odvolania zrieka práva na sprostredkovanie informácii o predmete tohto procesu akejkoľvek inej osobe alebo inej inštitúcie, ako aj dávania informácií médiám. Rovnako v tomto čase cestujúci sa vzdáva práva na súdnu žalobu. Najväčšia suma náhrady po sťažnosti môže dosiahnuť sumu reklamovanej časti služieb a nemôže zahŕňať už využité služby alebo celkovú sumu rezervácie. Týmto sa vyhradzuje právo hosťa na náhradu ideálnej škody.
Crotap sa nemá zodpovednosť za eventuálne klimatické podmienky, čistotu a teplotu mora, preplnené destinácie, ako aj za ostatné podobné situácie a udalosti, ktoré môžu spôsobiť nespokojnosť cestujúcich a netýkajú sa priamo kvality kurzov windsurfingu (napr. zlé počasie, okradnutie alebo poškodenie majetku a pod.) Ak cestujúci uzavrel zmluvu ako “extra ponuka” (cestovanie na poslednú chvíľu), vtedy cestujúci akceptuje všetky riziká takéhoto cestovania. Uvedené cestovanie v sebe zahŕňa nepredvídateľné okolnosti, na ktoré Crotap nemá vplyv a cestujúci v prvom rade kvôli lacnejšej cene a kvôli tomu nemá právo na sťažnosť.

 

 

15.Ochrana osobných údajov

Cestujúci osobné údaje dáva dobrovoľne. Osobné údaje cestujúceho sú potrebné v procese realizácie služby. Tieto údaje sa budú používať aj v ďalšej vzájomnej komunikácii. Crotap sa zaväzuje, že osobné údaje cestujúceho nevyvezie z krajiny ani ich nedá tretej osobe, okrem prípadu realizácie služby. Osobné údaje cestujúceho budú uchované v báze údajov v súlade s rozhodnutím Crotap o spôsobe spracovania a zachovania osobných informácii.

 

 

16.Poznámka

Cestujúci potvrdením rezervácie a zaplatením zálohy alebo celkovej sumy za služby potvrdzuje, že súhlasí s hore uvedenými podmienkami.

17.Príslušnosť súdu

Cestujúci a Crotap sa budú snažiť eventuálne spory pri aplikácii tejto zmluvy riešiť dohovorom a v opačnom prípade podliehajú rozhodnutiu príslušného súdu v Chorvátsku a príslušné je Chorvátske právo.

Orebić, 07.01.2009.